Ordo Odonata – Libellen

  Odonata
Fabricius, 1793
 
  NL: Libellen
EN: Odonata
DE: Libellen
FR: Odonates
Regnum Animalia
Phylum Arthropoda
Classis Insecta
     
Familia Aeshnidae - Glazenmakers

NL: Glazenmakers
EN: Hawkers, Darners
DE: Edellibellen
FR: Aeshnidae

Familia Calopterygidae - Beekjuffers

NL: Beekjuffers
EN: Broad-winged damselflies, Demoiselles
DE: Prachtlibellen
FR: Calopterygidae

Familia Coenagrionidae - Waterjuffers

NL: Waterjuffers
EN: Coenagrionidae
DE: Schlanklibellen
FR: Coenagrionidae

Familia Cordulegastridae - Bronlibellen

NL: Bronlibellen
EN: Spiketails
DE: Quelljungfern
FR: Cordulegastridés

Familia Corduliidae - Glanslibellen

NL: Glanslibellen
EN: Emerald dragonflies, Green-eyed skimmers
DE: Falkenlibellen
FR: Corduliidés

Familia Gomphidae - Rombouten

NL: Rombouten
EN: Clubtail dragonflies
DE: Flussjungfern
FR: Gomphidés

Familia Lestidae - Pantserjuffers

NL: Pantserjuffers
EN: Spreadwing Damselflies
DE: Teichjungfern, Binsenjungfern
FR: Lestes

Familia Libellulidae - Korenbouten

NL: Korenbouten
EN: Skimmers, Perchers
DE: Segellibellen, Kurzlibellen
FR: Libellulidés

Familia Platycnemididae - Breedscheenjuffers

NL: Breedscheenjuffers
EN: White-legged damselflies
DE: Federlibellen
FR: Platycnemididae

Nuttige links / Useful links / Nützliche Links / Liens utiles:
Wikipedia NL
Wikipedia EN
Wikipedia DE
Wikipedia FR
Page updated: 03/08/2017