Regnum Fungi – Zwammen

  Fungi
Bartling, 1830
 
  NL: Zwammen, Schimmels
EN: Fungi
DE: Pilze
FR: Fungi, Mycota, Mycètes

  
     
Phylum Ascomycota - Zakjeszwammen

NL: Zakjeszwammen, Ascomyceten
EN: Sac fungi
DE: Schlauchpilze
FR: Ascomycètes

Phylum Basidiomycota - Steeltjeszwammen

NL: Steeltjeszwammen
EN: Higher fungi
DE: Ständerpilze
FR: Basidiomycètes

Phylum Zygomycota - Lagere schimmels

NL: Lagere schimmels, Wierzwammen
EN: Zygote fungi
DE: Jochpilze
FR: Zygomycètes

Nuttige links / Useful links / Nützliche Links / Liens utiles:
Wikipedia NL
Wikipedia EN
Wikipedia DE
Wikipedia FR
Page updated: 18/04/2017