Hypoxylon fragiforme – Roestbruine Kogelzwam

  Hypoxylon fragiforme
(Persoon) J. Kickx f., 1835
 
  NL: Roestbruine Kogelzwam
EN: Hypoxylon fragiforme
DE: Rötliche Kohlenbeere
FR: Hypoxylon fragiforme
Regnum Fungi
Phylum Ascomycota

Genus Hypoxylon

     
Page updated: 25/10/2022